Λογιστική και φοροτεχνική υποστηρίξη

Οι λογιστές μας παρέχουν άριστες λογιστικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Είναι δίπλα τους κάθε στιγμή, έχοντας διαρκή επικοινωνία για ό,τι τους απασχολεί. Λειτουργούμε πάντα προς όφελος του πελάτη με απόλυτη συμμόρφωση στη νομοθεσία.

Για νομικά πρόσωπα:

● Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης

● Έναρξη και διακοπή επιχειρήσεων

● Τήρηση βιβλίων Ναυτιλιακών Εταιρειών Ν89/67 και Ναυτικών Εταιρειών 959/75 καθώς και Ναυτικών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α)

● Εισόδημα Νομικών Προσώπων

● Έκδοση ΦΠΑ

● Έκδοση ΦΜΥ

● Ειδικός Φόρος Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

● Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών όλων των νομικών μορφών (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε.), τηρώντας τα IFRS – Δ.Λ.Π και Ε.Λ.Π.

● Συμβουλές σε θέματα βελτίωσης χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης φόρων

● Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης

● Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ

● Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος

● Φορολογικός αντιπρόσωπος Αλλοδαπών εταιρειών

Για φυσικά πρόσωπα:

● Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9

● Υποβολή Εντύπου Α21 για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων

● Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης

● Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών μέσω του TAXIS

● Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου

● Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, ανάλωση κεφαλαίου

● Φορολογικός αντιπρόσωπος κατοίκων εξωτερικού

Φοροτεχνικά:

● Φοροτεχνικές Συμβουλές για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων

● Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων σε επιχειρήσεις και σε φυσικά πρόσωπα

● Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός