Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ)

Οι αιτήσεις για Αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ) απαιτούν εκτεταμένο σχεδιασμό και εργασία και είναι πολύ ανταγωνιστικές.
Η Κυβέρνιση καθορίζει το ποσό της επιχορήγησης για κάθε Δράση, τους τύπους έργων που απαιτούν χρηματοδότηση και τους όρους της επιχορήγησης.
Ο Αναπτυξιακός Νόμος επιτρέπει την χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων
Υπηρεσίες
 • Ενημέρωση σχετικά με τα ενεργά προγράμματα με στόχο την εύρεση του κατάλληλου προγράμματος
 • Προαξιολόγηση της επιχείρησης από έμπειρα μέλη, εγεγγραμένα στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών του π.δ. 33/201
 • Ανάλυση της επιχειρηματικής σας ιδέας
 • Μελέτη σκοπιμότητας/βιωσιμότητας
 • Σύνταξη & υποβολή επενδυτικού σχεδίου βασισμένο στις ανάγκες τις επιχείρησης, με γνώμονα την υλοποίηση του 100% εγκεκριμένου σχεδίου
 • Παρακολούθηση και έλεγχος υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου (Τήρηση Milestones)
 • Επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη του φορέα για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών-οδηγιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τεκμηρίωση του επενδυτικού σχεδίου
 • Τροποποιήσεις της πρότασης/σχεδίου ώστε να εναρμονίζεται με τις προϋποθέσεις του οδηγού
 • Συμβουλές περί επιλεξιμότητας δαπανών
 • Εξασφάλιση περάτωσης σχεδίου
 • Εκπροσώπηση της επιχείρησης για όλες της προαναφερθείσες περιπτώσεις στα αρμόδια στελέχη του τμήματος διαχείρισης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο
Υπεύθυνος : Πατρινός Χρήστος
Copyright © unibyte.gr