Ναυτιλιακές & Υπηρεσίες Yatching

 • Διαχείριση/Εκπροσώπευση ναυτιλιακών εταιρειών.

 • Διαχείριση πλοίων και σκαφών αναψυχής.

 • Μεσιτεία / Ναύλωση πλοίων και σκαφών.

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στον ιδιοκτήτη / διαχειριστή του σκάφους για θέματα Μεταβίβασης, Νηολόγησης, Ασφάλισης του σκάφους, καθώς και για την σύσταση αντίστοιχης μορφής εταιρείας.

 • Επιθεωρήσεις πλοίων, σκαφών & ναυπηγημάτων για την έκδοση Κυβερνητικών πιστοποιητικών και Πιστοποιητικών Αξιοπλοΐας των Πλοίων από Αναγνωρισμένο Νηογνώμονα.

 • Σύσταση - Λύση Ν.Ε.Π.Α & Ναυτικών Εταιρειών, ∆ιαγραφή Πλοίων από Ν.Ε.Π.Α, καταστατικά και τροποποιήσεις καταστατικών, πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Αιτήσεις Γνωμοδοτήσεων.
 • Νηολογήσεις, Μεταβιβάσεις Πλοίων και Σκαφών

 • Έκδοση Επαγγελματικών Αδειών Τουριστικών Πλοίων

 • Έκδοση ή τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης Τηλεπικοινωνιακού Σταθμού Πλοίου

 • Λεµβολογήσεις Μικρών και Μεγάλων σκαφών

 • Ηλεκτρονικό Μητρώο Σκαφών

Συνεργάτης: Κοτάκης Νικόλαος
Copyright © unibyte.gr